Vývojová dysfázie je synonymum pro specificky narušený vývoj řeči. Projevuje se sníženou schopností, nebo dokonce neschopností naučit se komunikovat verbálně, tj. slovně, a to i přesto, že žije v podmínkách, které jsou pro rozvoj řeči vhodné.

Při této poruše je vrozeně narušeno centrální zpracovávání řečového signálu. Dítě s vývojovou dysfázií má vnímá normálně, tj. slyší, vidí bez jakékoli poruchy, ale jeho mozek není schopen správně zpracovat přijímané zrakové a sluchové signály.

Příčiny vzniku vývojové dysfázie:

Přesné příčiny nejsou známé.

Velmi často se však během těhotenství, porodu či po porodu objeví nějaký problém či komplikace, která naruší další vývoj mozku.

Je pravděpodobné, že svou roli sehrává i genetika, tedy dědičnost.

Projevy:

Vývojová dysfazie se častěji vyskytuje u chlapců.

  • Vývoj řeči je opožděný: stav vývoje řeči neodpovídá věku dítěte, tj. na svůj věk má malou slovní zásobu, neumí tvořit věty, či vytváří jen velmi krátké, často chybné věty. Objevuje se i vynechávání předložek, komolení slov, chyby ve skloňování, přehazování slov ve větě atd.
  • Nesrozumitelná řeč: patlavost, dítěti je velmi špatně rozumět, nedokonale artikuluje a zaměňuje výslovnost hlásek ve vyslovovaných slovech. Někdy hlásky, či celé slabiky vynechává.portrait-317041_960_720
  • Narušení paměti: bývá přítomné narušení krátkodobé řečové paměti, to se projeví tak, že dítě nezopakuje delší slova bez toho, aby je nezkomolilo, či nezopakuje větu.
  • Nerovnoměrný vývoj: u dítěte jsou markantní rozdíly mezi jeho neverbálními a verbálními schopnostmi.
  • Narušené smyslové vnímání: může být narušeno zrakové i sluchové vnímání. To se projeví např. v kreslení, tato schopnost je opožděná a dítě nekreslí proporčně správně. U sluchového vnímání dítě nerozliší hlásky ve slovech, když je někdo vysloví.
  • Porucha vnímání času a prostoru: u dítěte se objeví problém s určováním stran a také časových údajů jako včera, večer, zítra… Dělá mu též problémy určit vztahy mezi členy rodiny, např. bratr, strýc…
  • Porucha motoriky: poruchy se mohou objevit v jemné i hrubé motorice, např. v koordinaci pohybů rukou a nohou, obratností atd.
  • Dominance strany: je běžné, že lidi mají určitou stranu dominantní, např. pravá ruka. U vývojové dysfázie je tzv. zkřížená lateralita, hlavní může být pravá ruka, ale vedoucím okem je oko levé…, dítě může střídat ruce…

Vyšetření:

Při podezření na vývojovou dysfázii je vhodné navštívit dětského lékaře a následně klinického logopeda či psychologa. Vhodné je též navštívit foniatra a neurologa.

Práce s dítětem:

Je potřeba dítě správně rozvíjet, je nutné spolupráce odborníků, rodičů i učitelů. Terapie se musí zaměřit na všechny handicapy dítěte, nejen na výslovnost a mluvení.

Dítě je možné zařadit do specializovaných školek pro děti s vadami řeči, kde se jim věnují logopedi. Je nutné s dítětem denně „trénovat“ dle pokynů odborníků. Vývojová dysfazie se může ve škole projevit i jako jiné vývojové poruchy učení, např. dygrafie, dyslexie atd.