Umělá plicní ventilace (umělá plíce) je mnohdy život zachraňující podpora dechových funkcí a okysličování krve. Nejvíce je využívána na ARO a jednotkách intenzivní péče.

Pacient, jehož krev není dostatečně okysličována, je buď intubován kanylou, která se zavede ústy či nosem, což je u krátkodobé plicní ventilace (např. při chirurgických zákrocích v plné narkóze), nebo je u něj provedena tracheostomie (chirurgické otevření průdušnice) a jí je zavedena kanyla. Přístroj, který ventilaci řídí, je možné nastavit přesně podle potřeb pacienta, tj. objem vzduchu, frekvenci dýchání atd.

Umělá plicní ventilace slouží hlavně k překlenutí pro pacienta kritického období. Je snaha jen poté co nejdříve z plicní ventilace odpojit, což se samozřejmě děje pomalu a opatrně. Pacient si musí zvyknout, že opět dýchá sám.

Stavy, u kterých se napojuje na UPV:

 • Zástava dechu a oběhu z jakýchkoli příčin
 • Těžké respirační insuficience, selhávání plic
 • Srdeční selhávání
 • Šokové stavy
 • Intoxikace
 • Polytraumata a poúrazové stavy, včetně těch pooperačních
 • Mozkové trauma
 • Těžké plicní infekce
 • Ochrnutí dýchacích svalů či bránice
 • Těžký astmatický záchvat

Důvody zavedení umělé plicní ventilace:

 • Zajistit přísun kyslíku
 • Omezit vznik respirační acidózy při narušené ventilaci
 • Prevence poškození plic, vznik atelektáz
 • Umožňuje podávat léky, např. anestezii, sedaci bez obav, že dojde k utlumení dechových center
 • Snížení nitrolebního tlaku
 • Stabilizace hrudní stěny
 • aj.

Péče o pacienta na umělé plicní ventilaci:

Pokud je pacient napojen déle než třeba několik hodin při operaci, je nutné dbát o jeho stav a stav UPV. Je nutné:

 • Kontrolovat polohu kanyly a tlaku v těsnící manžetě
 • Kontrolovat přístroj a nastavené hodnoty
 • Kontrolovat krevní hodnoty související s okysličením
 • Odsávat sekrety z dolních cest dýchacích
 • Odsávání sekretů a slin z dutiny ústní
 • Polohovat pacienta
 • Tlumit pacienta, aby necítil bolest a nebyl neklidný

Rizika plicní ventilace:

 • Infikace kanyly a vznik těžkých infekcí
 • Vznik pneumotoraxu
 • Poškození cirkulace a orgánů
 • Intoxikace kyslíkem

V současné době je možné být i na umělé domácí plicní ventilaci, která je preferována u pacientů, kteří spontánně nedýchají a mohou být umístěni do domácí péče. Může se jednat o pacienty při plném vědomí, schopné samostatného pohybu, i pacienty ležící.

Domácí plicní ventilátory nejčastěji využívají pacienti s plicními nemocemi, tj. těžkou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a jinými poruchami plic, dále pak pacientům s neurologickými a svalovými nemocemi, může se jednat o pacienty s porušenou krční míchou, nemocné se svalovými dystrofiemi, pacientům po neuroinfekci aj.

O domácí plicní ventilátor je nutno zažádat a také dobře připravit domácí podmínky pro nemocného. Je nutné poučit pacienta, ale hlavně jeho rodinu, jak s přístrojem zacházet, pečovat o nemocného, co dělat v případě komplikací aj. Je nutná péče 24 hodin denně.