Scintigrafie je vyšetření patřící do nukleární medicíny.

Je založena na podání radiofarmaka, které se rozšíří do těla. Radiofarmakum je léčivo, které nese jeden nebo více atomů radionuklidu, např. látky značené 99mTc /techneciem/. Radioaktivní látka má velmi krátký poločas rozpadu a její záření velmi rychle vyprchá. Radiofarmaka se podávají různými způsoby, je možné aplikovat do žíly, vdechovat, přijímat ústy aj. Radiofarmakum se hromadí na místech patologie, nádorů, zánětů, dle toho je také nutné vybrat určitý typ. Pokud chceme zobrazit štítnou žlázu, vybírá se značený jód.

Princip scintigrafie je založen na aktivitě radionuklidu a zachycení záření, které uvolní.

Druhy scintigrafie:

Můžeme dělit dle času na

Statickou: základní druh, zobrazení tkání v různých projekcích

Dynamickou: pomocí radioindikátorem se sleduje děj, důležitá je dynamika, šíření radionukleotidu v těle v čase, netvoří se jednotlivé snímky, ale spíš „film“.

Dle prostorového uspořádání

Planární: dvojrozměrné zobrazování roviny, lehátko s pacientem je posouváno, aby se do zorného pole dostaly vyšetřované oblasti.

Tomografickou: trojrozměrné zobrazení, SPECT ‒ jednofotonová emisní počítačová tomografie. PET ‒ pozitronová emisní tomografie.

Využití scintigrafie:

zachycení patologických stavů, které nelze zobrazit jinou zobrazovací metodou. V praxi se setkáváme se scintigrafií kostí, srdce, plic, ledvin i celého těla.

  • Plicní scintigrafie ‒ provádí se při podezření na poruchy prokrvení v plicním řečišti, tj. při odhalování plicní embolie (perfuzní scan, radiofarmakum podáno do žíly), také se využívá při diagnostice narušení průchodnosti dýchacích cest, tj. obstrukce v dýchacích cestách (ventilační scan, radiofarmakum vdechováno). Je možné provést kombinované vyšetření, ventilačně-perfuzní scan.
  • Ledvinná scintigrafie ‒ je určená k zhodnocení funkčního stavu ledvin, jejich polohy a ložiskových změn. Provádí se snímky statické nebo je vyšetření dynamické. Statické  snímkování probíhá asi za 2 hodiny po podání radiofarmaka. Vyšetření trvá asi 30 minut. V případě dynamického vyšetření se zachycuje pohyb radiofarmaka, hodnotí se funkce ledvin a vylučování moči z nich. Snímkování probíhá po 30‒60 minutách po vypití radionuklidu. Vyšetření samotné trvá také cca 30 minut.
  • Srdeční scintigrafie ‒ radiofarmakum se podává do žíly, v dynamické scintigrafii se sleduje jeho šíření cévami srdce, určují se zúžení a uzávěry cév, při statické jeho rozmístění v srdci. Jeho koncentrace je nejnižší v oblastech, kde se na srdci nacházejí jizvy po infarktech a těch, kde je málo kyslíku, tedy je to oblast s ischemií, nedokrevností.
  • Kostní scintigrafie ‒ sleduje se rozptýlení radiofarmaka v kostech, je možné využít při hledání zlomenin, nádorových onemocnění kostí i metastáz do kostí. Zde se zvyšuje koncentrace radiofarmaka.
  • Scintigrafie štítné žlázy ‒ je možné odhalit tvar, velikost a hlavně abnormální ložiska.

Příprava před vyšetřením: není nutná speciální příprava, pouze např. být nalačno.