Pickova nemoc je chronická nemoc postihující centrální nervový systém, tj. mozek. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, kdy dochází k atrofii, tj. ubývání funkční mozkové tkáně. Zmenšuje se hlavně oblast čelního (frontálního) a spánkového (temporálního) laloku. Nemoc byla pojmenována, a tedy také objevena, již na konci 19. století Arnoldem Pickem.

Projevuje se podobně jako Alzheimerova nemoc. Její nástup bývá nejčastěji okolo 50. roku života a vyskytuje se méně než Alzheimerova nemoc.

Příčiny nemoci:

Jedná se o onemocnění, kde se setkává více faktorů. Je vysoce pravděpodobné, že je zde i genetický podklad a možné toxické vlivy na mozek. Během nemoci dochází k zániku nervových buněk, ty, které nezaniknou v sobě mají tzv. Pickovo tělísko, což je váček, ve kterém se hromadí substráty, jež buňka nemůže využít. Ukládá se beta amyloid, který buňky poškozuje.

Příznaky nemoci:

Nemoc se objevuje nejčastěji mezi 50–70. rokem. Do cca 15 let od nástupu nemoci jsou příznaky již poměrně vážné, včetně poruchy paměti a mentálních schopností.

 • Poruchy paměti, ke zhoršování paměti dochází pomaleji než z Alzheimerovy nemoci
 • Změny osobnosti, snížení až ztráta sebekontroly
 • Emoční nestabilita, může být nepřirozeně dobrá nálada, popudlivost, roztěkanost
 • Ztráta některých pocitů a citů
 • Zhoršení mezilidských vztahů, překračování společenských konvencí, hrubost, sprostá mluva
 • Sebestředné chování, ztráta empatie
 • Problémy s hygienou, nedbalé oblékání
 • Neklid a nadměrná aktivita, či naopak netečnost a pasivita
 • Změny ve stravování, nadměrný nebo naopak nedostatečný příjem, zneužívání alkoholu
 • Zvýšená sexualita a nevhodné sexuální chování
 • Postupné zhoršování řečových funkcí, zmenšení slovní zásoby, opakování slov

Určení diagnózy:elder-1471399_960_720

Pacient musí podstoupit vyšetření psychiatrem a neurologem.

Provádějí se psychologické testy, a to orientační test kognitivních funkcí, tj. Mini-mental state examination (MMSE), v němž jsou kladeny otázky na výše  zmíněné příznaky. Pro zpřesnění se také provádí testy označené jako frontotemporal behavioural scale. Ten hodnotí 4 oblasti, ve kterých nejčatěji dochází k narušení tj.

 • Ztráta sebekontroly
 • Zanedbávání péče o sebe
 • Sebestředné chování
 • Emoční poruchy

Nepostradatelné je vyšetření CT či magnetickou rezonancí. Je možné využít i EEG, tedy zachycení mozkových vln. Vyloučí se tak také jiné onemocnění, které by bylo možné léčit.

Jedinou možností, jak určit na 100 % diagnózu je histologické vyšetření vzorku z mozku, proto se nemoc potvrzuje až při pitvě.

Lékaři tak musí vycházet z popisu potíží a zkušeností.

Léčení Pickovy nemoci:

Nemoc není vyléčitelná, ale jako u Alzheimerovy nemoci je možné zmírnit příznaky.

U pacientů, kteří jsou depresivní, se podávají antidepresiva.  Může pomoci také psychoterapie.