Apalický syndrom je neurologický stav, kdy je přerušeno propojení mezi mozkovou kůrou a podkorovými strukturami mozku. Mohou být zachovány autonomní funkce hypotalamu a mozkového kmene. V takovém stavu si pacient neuvědomuje sebe ani své okolí.

Příčiny vedoucí k apalickému syndromu:

 • Nedostatek kyslíku trvající několik minut, zástava krevního oběhu, tonutí, šokové stavy, dušení
 • Záněty mozku, bakteriální meningitida, virové meningoencefalitidy
 • Nádory mozku
 • Úrazy hlavy s poškozením mozku, difuzní axonální poranění mozku, syndrom týraného, třeseného dítěte, střelná poranění
 • Krvácení do mozku, traumatické poúrazové, prasklé aneurysma atd.
 • Intoxikace
 • Degenerace mozku u metabolických nemocí, nejčastěji genetických, projevujících se v časném dětství (neléčená fenylketonurie aj.)

Příznaky:

Bez funkce koncového mozku dochází ke ztrátě funkcí, které z nás dělají člověka, tj. schopnosti plánovat, rozhodovat, uvědomovat si, reagovat atd.

Pacient se stává nehybným, ležícím a nereagujícím. Dle toho, jaká další centra zůstala zachována, může pacient reagovat reflexně, tj. může se usmívat, bloudit pohledem po místnosti, samostatně dýchat atd.

Pacient tedy žije pouze „fyzicky“, ale naděje na probuzení a rekonvalescenci je minimální.

Diagnostika:

Neurologické vyšetření, zjištění stavu:

 • Pacient si neuvědomuje sebe ani své okolí, nemá žádné známky vědomí, interakce s okolím.
 • Nejsou přítomné záměrné, chtěné odpovědi na různé podněty, tj. sluchové, zrakové, bolestivé.
 • Není možnost slovního dorozumění, mluvení či známky porozumění řeči
 • Je abnormální rytmus spánku a bdění
 • Je zachytitelná autonomní aktivita hypotalamu a mozkového kmene
 • Pacient je inkontinentní
 • Jsou přítomné reflexy míšních a hlavových nervů, různě narušené
 • Typické postavení a pohyby končetin, tzv. dekortikační

Je nutné zjistit příčinu poškození mozku. Důležité je vyloučit možnost, že se jedná o akutní intoxikaci např. sedativy, myorelaxancii, či jiné stavy, které je možné „léčit“.

 • EEG ‒ záznam mozkové aktivity
 • Zobrazovací metody, tj. CT, magnetická rezonance

Léčba:

Apalický syndrom je neléčitelný. Postupy jsou tedy založeny hlavně na ošetřování takového pacienta.

Jednak je mu poskytována lékařská péče, tj. nutné léky atd. a péče ošetřovatelská.

 • U pacienta je nutné zajistit, aby nedošlo ke vzniku proleženin, tj. je nutné jen polohovat.
 • Péče o hygienu a vyprazdňování
 • Správná výživa pacienta, nutriční podpora, je možné podávat sondou do žaludku, nitrožilně atd.
 • V případě nutnosti napojení na přístroje
 • Důležitá je péče o dýchací cesty, tj. odsávání hlenu, zajištění průchodnosti atd.

Komplikace u dlouho ležících pacientů s apalickým syndromem:

 • Často dochází k potížím v trávicím traktu, objevuje se krvácení či úporné zácpy
 • Postižené bývají také dýchací cesty ‒ časté jsou infekce, otoky plic, zúžení průdušnice, zahlenění
 • Močové ústrojí je poškozené vlivem nutnosti opakovaně zavádět cévku. Objevují se infekce, tvoří se močové kameny
 • Je poškozená pokožka, i při dobrém polohování dochází ke vzniku ložisek, která jsou náchylnější k infikování. Může dojít i celkové sepsi. Navíc je u pacientů snížená imunita.